0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

78

[เจ็ดสิบแปด]

78

[เจ็ดสิบแปด]

78

[เจ็ดสิบแปด]

[shtatёdhjetёetetё]

88

[แปดสิบแปด]

88

[แปดสิบแปด]

88

[แปดสิบแปด]

[tetёdhjetёetetё]

16

[สิบหก]

16

[สิบหก]

16

[สิบหก]

[gjashtёmbёdhjetё]

98

[เก้าสิบแปด]

98

[เก้าสิบแปด]

98

[เก้าสิบแปด]

[nёntёdhjetёetetё]

78
[เจ็ดสิบแปด]
[shtatёdhjetёetetё]
88
[แปดสิบแปด]
[tetёdhjetёetetё]
16
[สิบหก]
[gjashtёmbёdhjetё]
98
[เก้าสิบแปด]
[nёntёdhjetёetetё]