0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

38

[otuz sekiz]

38

[otuz sekiz]

38

[otuz sekiz]

[tridhjetёetetё]

7

[yedi]

7

[yedi]

7

[yedi]

[shtatё]

46

[kırk altı]

46

[kırk altı]

46

[kırk altı]

[dyzetёegjashtё]

47

[kırk yedi]

47

[kırk yedi]

47

[kırk yedi]

[dyzetёeshtatё]

38
[otuz sekiz]
[tridhjetёetetё]
7
[yedi]
[shtatё]
46
[kırk altı]
[dyzetёegjashtё]
47
[kırk yedi]
[dyzetёeshtatё]