0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

31

[otuz bir]

31

[otuz bir]

31

[otuz bir]

[tridhjetёenjё]

55

[elli beş]

55

[elli beş]

55

[elli beş]

[pesёdhjetёepesё]

25

[yirmi beş]

25

[yirmi beş]

25

[yirmi beş]

[njёzetepesё]

21

[yirmi bir]

21

[yirmi bir]

21

[yirmi bir]

[njёzetenjё]

31
[otuz bir]
[tridhjetёenjё]
55
[elli beş]
[pesёdhjetёepesё]
25
[yirmi beş]
[njёzetepesё]
21
[yirmi bir]
[njёzetenjё]