0

0

Тест слушања. Најпре слушајте глас:   

87

[tetёdhjetёeshtatё]

87

[tetёdhjetёeshtatё]

87

[tetёdhjetёeshtatё]

[осамдесет и седам]

[osamdeset i sedam]

21

[njёzetenjё]

21

[njёzetenjё]

21

[njёzetenjё]

[двадесет и један]

[dvadeset i jedan]

64

[gjashtёdhjetёekatёr]

64

[gjashtёdhjetёekatёr]

64

[gjashtёdhjetёekatёr]

[шездесет и четири]

[šezdeset i četiri]

26

[njёzetegjashtё]

26

[njёzetegjashtё]

26

[njёzetegjashtё]

[двадесет и шест]

[dvadeset i šest]
87
[tetёdhjetёeshtatё]
[осамдесет и седам]
[osamdeset i sedam]
21
[njёzetenjё]
[двадесет и један]
[dvadeset i jedan]
64
[gjashtёdhjetёekatёr]
[шездесет и четири]
[šezdeset i četiri]
26
[njёzetegjashtё]
[двадесет и шест]
[dvadeset i šest]