0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

19

[negentien]

19

[negentien]

19

[negentien]

[பத்தொன்பது]

[Pattoṉpatu]

20

[twintig]

20

[twintig]

20

[twintig]

[இருபது]

[Irupatu]

12

[twaalf]

12

[twaalf]

12

[twaalf]

[பன்னிரண்டு]

[Paṉṉiraṇṭu]

44

[vier en veertig]

44

[vier en veertig]

44

[vier en veertig]

[நாற்பத்தி நான்கு]

[Nāṟpatti nāṉku]
19
[negentien]
[பத்தொன்பது]
[Pattoṉpatu]
20
[twintig]
[இருபது]
[Irupatu]
12
[twaalf]
[பன்னிரண்டு]
[Paṉṉiraṇṭu]
44
[vier en veertig]
[நாற்பத்தி நான்கு]
[Nāṟpatti nāṉku]