0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

49

[nege en veertig]

49

[nege en veertig]

49

[nege en veertig]

[நாற்பத்தி ஒன்பது]

[Nāṟpatti oṉpatu]

27

[sewe en twintig]

27

[sewe en twintig]

27

[sewe en twintig]

[இருபத்து ஏழு]

[irupattu ēḻu]

1

[een]

1

[een]

1

[een]

[ஒன்று]

[Oṉṟu]

74

[vier en sewentig]

74

[vier en sewentig]

74

[vier en sewentig]

[எழுபத்து நான்கு]

[Eḻupattu nāṉku]
49
[nege en veertig]
[நாற்பத்தி ஒன்பது]
[Nāṟpatti oṉpatu]
27
[sewe en twintig]
[இருபத்து ஏழு]
[irupattu ēḻu]
1
[een]
[ஒன்று]
[Oṉṟu]
74
[vier en sewentig]
[எழுபத்து நான்கு]
[Eḻupattu nāṉku]