0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

63

[ስልሳ ሶስት]

[silisa sositi]

63

[ስልሳ ሶስት]

[silisa sositi]

63

[ስልሳ ሶስት]

[silisa sositi]

[அறுபத்து மூன்று]

[Aṟupattu mūṉṟu]

96

[ዘጠና ስድስት]

[zet’ena sidisiti]

96

[ዘጠና ስድስት]

[zet’ena sidisiti]

96

[ዘጠና ስድስት]

[zet’ena sidisiti]

[தொண்ணூற்று ஆறு]

[Toṇṇūṟṟu āṟu]

68

[ስልሳ ስምንት]

[silisa siminiti]

68

[ስልሳ ስምንት]

[silisa siminiti]

68

[ስልሳ ስምንት]

[silisa siminiti]

[அறுபத்து எட்டு]

[Aṟupattu eṭṭu]

48

[አርባ ስምንት]

[āriba siminiti]

48

[አርባ ስምንት]

[āriba siminiti]

48

[አርባ ስምንት]

[āriba siminiti]

[நாற்பத்தி எட்டு]

[Nāṟpatti eṭṭu]
63
[ስልሳ ሶስት]
[silisa sositi]
[அறுபத்து மூன்று]
[Aṟupattu mūṉṟu]
96
[ዘጠና ስድስት]
[zet’ena sidisiti]
[தொண்ணூற்று ஆறு]
[Toṇṇūṟṟu āṟu]
68
[ስልሳ ስምንት]
[silisa siminiti]
[அறுபத்து எட்டு]
[Aṟupattu eṭṭu]
48
[አርባ ስምንት]
[āriba siminiti]
[நாற்பத்தி எட்டு]
[Nāṟpatti eṭṭu]