0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

‫21

[واحد وعشرون]‬

[wahd waeasharuna]

‫21

[واحد وعشرون]‬

[wahd waeasharuna]

‫21

[واحد وعشرون]‬

[wahd waeasharuna]

[இருபத்தி ஒன்று]

[Irupatti oṉṟu]

‫75

[خمسة وسبعون]‬

[khmasat wasabeuna]

‫75

[خمسة وسبعون]‬

[khmasat wasabeuna]

‫75

[خمسة وسبعون]‬

[khmasat wasabeuna]

[எழுபத்து ஐந்து]

[Eḻupattu aintu]

‫25

[خمسة وعشرون]‬

[khmasat waeashruna]

‫25

[خمسة وعشرون]‬

[khmasat waeashruna]

‫25

[خمسة وعشرون]‬

[khmasat waeashruna]

[இருபத்திஐந்து]

[Irupatti'aintu]

‫47

[سبعة واربعون]‬

[sbaet wairbieuna]

‫47

[سبعة واربعون]‬

[sbaet wairbieuna]

‫47

[سبعة واربعون]‬

[sbaet wairbieuna]

[நாற்பத்தி ஏழு]

[Nāṟpatti ēḻu]
‫21
[واحد وعشرون]‬
[wahd waeasharuna]
[இருபத்தி ஒன்று]
[Irupatti oṉṟu]
‫75
[خمسة وسبعون]‬
[khmasat wasabeuna]
[எழுபத்து ஐந்து]
[Eḻupattu aintu]
‫25
[خمسة وعشرون]‬
[khmasat waeashruna]
[இருபத்திஐந்து]
[Irupatti'aintu]
‫47
[سبعة واربعون]‬
[sbaet wairbieuna]
[நாற்பத்தி ஏழு]
[Nāṟpatti ēḻu]