0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

76

[семдзесят шэсць]

[semdzesyat shests’]

76

[семдзесят шэсць]

[semdzesyat shests’]

76

[семдзесят шэсць]

[semdzesyat shests’]

[எழுபத்து ஆறு]

[Eḻupattu āṟu]

23

[дваццаць тры]

[dvatstsats’ try]

23

[дваццаць тры]

[dvatstsats’ try]

23

[дваццаць тры]

[dvatstsats’ try]

[இருபத்தி மூன்று]

[Irupatti mūṉṟu]

74

[семдзесят чатыры]

[semdzesyat chatyry]

74

[семдзесят чатыры]

[semdzesyat chatyry]

74

[семдзесят чатыры]

[semdzesyat chatyry]

[எழுபத்து நான்கு]

[Eḻupattu nāṉku]

77

[семдзесят сем]

[semdzesyat sem]

77

[семдзесят сем]

[semdzesyat sem]

77

[семдзесят сем]

[semdzesyat sem]

[எழுபத்து ஏழு]

[Eḻupattu ēḻu]
76
[семдзесят шэсць]
[semdzesyat shests’]
[எழுபத்து ஆறு]
[Eḻupattu āṟu]
23
[дваццаць тры]
[dvatstsats’ try]
[இருபத்தி மூன்று]
[Irupatti mūṉṟu]
74
[семдзесят чатыры]
[semdzesyat chatyry]
[எழுபத்து நான்கு]
[Eḻupattu nāṉku]
77
[семдзесят сем]
[semdzesyat sem]
[எழுபத்து ஏழு]
[Eḻupattu ēḻu]