0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

70

[седемдесет]

[sedemdeset]

70

[седемдесет]

[sedemdeset]

70

[седемдесет]

[sedemdeset]

[எழுபது]

[Eḻupatu]

90

[деветдесет]

[devetdeset]

90

[деветдесет]

[devetdeset]

90

[деветдесет]

[devetdeset]

[தொண்ணூறு]

[Toṇṇūṟu]

3

[три]

[tri]

3

[три]

[tri]

3

[три]

[tri]

[மூன்று]

[Mūṉṟu]

100

[сто]

[sto]

100

[сто]

[sto]

100

[сто]

[sto]

[நூறு]

[Nūṟu]
70
[седемдесет]
[sedemdeset]
[எழுபது]
[Eḻupatu]
90
[деветдесет]
[devetdeset]
[தொண்ணூறு]
[Toṇṇūṟu]
3
[три]
[tri]
[மூன்று]
[Mūṉṟu]
100
[сто]
[sto]
[நூறு]
[Nūṟu]