0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

১৮

[আঠেরো]

[āṭhērō]

১৮

[আঠেরো]

[āṭhērō]

১৮

[আঠেরো]

[āṭhērō]

[பதினெட்டு]

[Patiṉeṭṭu]

১২

[বারো]

[bārō]

১২

[বারো]

[bārō]

১২

[বারো]

[bārō]

[பன்னிரண்டு]

[Paṉṉiraṇṭu]

৫৮

[আটান্ন]

[āṭānna]

৫৮

[আটান্ন]

[āṭānna]

৫৮

[আটান্ন]

[āṭānna]

[ஐம்பத்தி எட்டு]

[Aimpatti eṭṭu]

৭১

[একাত্তর]

[ēkāttara]

৭১

[একাত্তর]

[ēkāttara]

৭১

[একাত্তর]

[ēkāttara]

[எழுபத்து ஒன்று]]

[Eḻupattu oṉṟu]]
১৮
[আঠেরো]
[āṭhērō]
[பதினெட்டு]
[Patiṉeṭṭu]
১২
[বারো]
[bārō]
[பன்னிரண்டு]
[Paṉṉiraṇṭu]
৫৮
[আটান্ন]
[āṭānna]
[ஐம்பத்தி எட்டு]
[Aimpatti eṭṭu]
৭১
[একাত্তর]
[ēkāttara]
[எழுபத்து ஒன்று]]
[Eḻupattu oṉṟu]]