0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

৭৪

[চুয়াত্তর]

[Cuẏāttara]

৭৪

[চুয়াত্তর]

[Cuẏāttara]

৭৪

[চুয়াত্তর]

[Cuẏāttara]

[எழுபத்து நான்கு]

[Eḻupattu nāṉku]

৫২

[বাহান্ন / বায়ান্ন]

[bāhānna / bāẏānna]

৫২

[বাহান্ন / বায়ান্ন]

[bāhānna / bāẏānna]

৫২

[বাহান্ন / বায়ান্ন]

[bāhānna / bāẏānna]

[ஐம்பத்தி இரண்டு]

[Aimpatti iraṇṭu]

১২

[বারো]

[bārō]

১২

[বারো]

[bārō]

১২

[বারো]

[bārō]

[பன்னிரண்டு]

[Paṉṉiraṇṭu]

৬১

[একষট্টি]

[Ēkaṣaṭṭi]

৬১

[একষট্টি]

[Ēkaṣaṭṭi]

৬১

[একষট্টি]

[Ēkaṣaṭṭi]

[அறுபத்து ஒன்று]

[Aṟupattu oṉṟu]
৭৪
[চুয়াত্তর]
[Cuẏāttara]
[எழுபத்து நான்கு]
[Eḻupattu nāṉku]
৫২
[বাহান্ন / বায়ান্ন]
[bāhānna / bāẏānna]
[ஐம்பத்தி இரண்டு]
[Aimpatti iraṇṭu]
১২
[বারো]
[bārō]
[பன்னிரண்டு]
[Paṉṉiraṇṭu]
৬১
[একষট্টি]
[Ēkaṣaṭṭi]
[அறுபத்து ஒன்று]
[Aṟupattu oṉṟu]