0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

14

[četrnaest]

14

[četrnaest]

14

[četrnaest]

[பதினான்கு]

[Patiṉāṉku]

24

[dvadeset i četiri]

24

[dvadeset i četiri]

24

[dvadeset i četiri]

[இருபத்து நான்கு]

[Irupattu nāṉku]

29

[dvadeset i devet]

29

[dvadeset i devet]

29

[dvadeset i devet]

[இருபத்து ஒன்பது]

[Irupattu oṉpatu]

61

[šezdeset i jedan]

61

[šezdeset i jedan]

61

[šezdeset i jedan]

[அறுபத்து ஒன்று]

[Aṟupattu oṉṟu]
14
[četrnaest]
[பதினான்கு]
[Patiṉāṉku]
24
[dvadeset i četiri]
[இருபத்து நான்கு]
[Irupattu nāṉku]
29
[dvadeset i devet]
[இருபத்து ஒன்பது]
[Irupattu oṉpatu]
61
[šezdeset i jedan]
[அறுபத்து ஒன்று]
[Aṟupattu oṉṟu]