0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

32

[trenta-dos]

32

[trenta-dos]

32

[trenta-dos]

[முப்பத்தி இரண்டு]

[Muppatti iraṇṭu]

46

[quaranta-sis]

46

[quaranta-sis]

46

[quaranta-sis]

[நாற்பத்தி ஆறு]

[Nāṟpatti āṟu]

28

[vint-i-vuit]

28

[vint-i-vuit]

28

[vint-i-vuit]

[இருபத்து எட்டு]

[Irupattu eṭṭu]

72

[setanta-dos]

72

[setanta-dos]

72

[setanta-dos]

[எழுபத்து இரண்டு]

[Eḻupattu iraṇṭu]
32
[trenta-dos]
[முப்பத்தி இரண்டு]
[Muppatti iraṇṭu]
46
[quaranta-sis]
[நாற்பத்தி ஆறு]
[Nāṟpatti āṟu]
28
[vint-i-vuit]
[இருபத்து எட்டு]
[Irupattu eṭṭu]
72
[setanta-dos]
[எழுபத்து இரண்டு]
[Eḻupattu iraṇṭu]