0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

64

[šedesát čtyři]

64

[šedesát čtyři]

64

[šedesát čtyři]

[அறுபத்து நான்கு]

[Aṟupattu nāṉku]

100

[sto]

100

[sto]

100

[sto]

[நூறு]

[Nūṟu]

28

[dvacet osm]

28

[dvacet osm]

28

[dvacet osm]

[இருபத்து எட்டு]

[Irupattu eṭṭu]

46

[čtyřicet šest]

46

[čtyřicet šest]

46

[čtyřicet šest]

[நாற்பத்தி ஆறு]

[Nāṟpatti āṟu]
64
[šedesát čtyři]
[அறுபத்து நான்கு]
[Aṟupattu nāṉku]
100
[sto]
[நூறு]
[Nūṟu]
28
[dvacet osm]
[இருபத்து எட்டு]
[Irupattu eṭṭu]
46
[čtyřicet šest]
[நாற்பத்தி ஆறு]
[Nāṟpatti āṟu]