0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

52

[tooghalvtreds]

52

[tooghalvtreds]

52

[tooghalvtreds]

[ஐம்பத்தி இரண்டு]

[Aimpatti iraṇṭu]

67

[syvogtres]

67

[syvogtres]

67

[syvogtres]

[அறுபத்து ஏழு]

[Aṟupattu ēḻu]

1

[et]

1

[et]

1

[et]

[ஒன்று]

[Oṉṟu]

64

[fireogtres]

64

[fireogtres]

64

[fireogtres]

[அறுபத்து நான்கு]

[Aṟupattu nāṉku]
52
[tooghalvtreds]
[ஐம்பத்தி இரண்டு]
[Aimpatti iraṇṭu]
67
[syvogtres]
[அறுபத்து ஏழு]
[Aṟupattu ēḻu]
1
[et]
[ஒன்று]
[Oṉṟu]
64
[fireogtres]
[அறுபத்து நான்கு]
[Aṟupattu nāṉku]