0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

24

[vierundzwanzig]

24

[vierundzwanzig]

24

[vierundzwanzig]

[இருபத்து நான்கு]

[Irupattu nāṉku]

13

[dreizehn]

13

[dreizehn]

13

[dreizehn]

[பதிமூன்று]

[Patimūṉṟu]

90

[neunzig]

90

[neunzig]

90

[neunzig]

[தொண்ணூறு]

[Toṇṇūṟu]

36

[sechsunddreißig]

36

[sechsunddreißig]

36

[sechsunddreißig]

[முப்பத்தி ஆறு]

[Muppatti āṟu]
24
[vierundzwanzig]
[இருபத்து நான்கு]
[Irupattu nāṉku]
13
[dreizehn]
[பதிமூன்று]
[Patimūṉṟu]
90
[neunzig]
[தொண்ணூறு]
[Toṇṇūṟu]
36
[sechsunddreißig]
[முப்பத்தி ஆறு]
[Muppatti āṟu]