0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

64

[εξήντα τέσσερα]

[exḗnta téssera]

64

[εξήντα τέσσερα]

[exḗnta téssera]

64

[εξήντα τέσσερα]

[exḗnta téssera]

[அறுபத்து நான்கு]

[Aṟupattu nāṉku]

12

[δώδεκα]

[dṓdeka]

12

[δώδεκα]

[dṓdeka]

12

[δώδεκα]

[dṓdeka]

[பன்னிரண்டு]

[Paṉṉiraṇṭu]

6

[έξι]

[éxi]

6

[έξι]

[éxi]

6

[έξι]

[éxi]

[ஆறு]

[Āṟu]

67

[εξήντα επτά]

[exḗnta eptá]

67

[εξήντα επτά]

[exḗnta eptá]

67

[εξήντα επτά]

[exḗnta eptá]

[அறுபத்து ஏழு]

[Aṟupattu ēḻu]
64
[εξήντα τέσσερα]
[exḗnta téssera]
[அறுபத்து நான்கு]
[Aṟupattu nāṉku]
12
[δώδεκα]
[dṓdeka]
[பன்னிரண்டு]
[Paṉṉiraṇṭu]
6
[έξι]
[éxi]
[ஆறு]
[Āṟu]
67
[εξήντα επτά]
[exḗnta eptá]
[அறுபத்து ஏழு]
[Aṟupattu ēḻu]