0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

57

[fifty-seven]

57

[fifty-seven]

57

[fifty-seven]

[ஐம்பத்தி ஏழு]

[Aimpatti ēḻu]

21

[twenty-one]

21

[twenty-one]

21

[twenty-one]

[இருபத்தி ஒன்று]

[Irupatti oṉṟu]

22

[twenty-two]

22

[twenty-two]

22

[twenty-two]

[இருபத்தி இரண்டு]

[Irupatti iraṇṭu]

63

[sixty-three]

63

[sixty-three]

63

[sixty-three]

[அறுபத்து மூன்று]

[Aṟupattu mūṉṟu]
57
[fifty-seven]
[ஐம்பத்தி ஏழு]
[Aimpatti ēḻu]
21
[twenty-one]
[இருபத்தி ஒன்று]
[Irupatti oṉṟu]
22
[twenty-two]
[இருபத்தி இரண்டு]
[Irupatti iraṇṭu]
63
[sixty-three]
[அறுபத்து மூன்று]
[Aṟupattu mūṉṟu]