0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

34

[tridek kvar]

34

[tridek kvar]

34

[tridek kvar]

[முப்பத்தி நான்கு]

[Muppatti nāṉku]

50

[kvindek]

50

[kvindek]

50

[kvindek]

[ஐம்பது]

[aimpatu]

72

[sepdek du]

72

[sepdek du]

72

[sepdek du]

[எழுபத்து இரண்டு]

[Eḻupattu iraṇṭu]

80

[okdek]

80

[okdek]

80

[okdek]

[எண்பது]

[Eṇpatu]
34
[tridek kvar]
[முப்பத்தி நான்கு]
[Muppatti nāṉku]
50
[kvindek]
[ஐம்பது]
[aimpatu]
72
[sepdek du]
[எழுபத்து இரண்டு]
[Eḻupattu iraṇṭu]
80
[okdek]
[எண்பது]
[Eṇpatu]