0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

98

[naŭdek ok]

98

[naŭdek ok]

98

[naŭdek ok]

[தொண்ணூற்று எட்டு]

[Toṇṇūṟṟu eṭṭu]

48

[kvardek ok]

48

[kvardek ok]

48

[kvardek ok]

[நாற்பத்தி எட்டு]

[Nāṟpatti eṭṭu]

32

[tridek du]

32

[tridek du]

32

[tridek du]

[முப்பத்தி இரண்டு]

[Muppatti iraṇṭu]

94

[naŭdek kvar]

94

[naŭdek kvar]

94

[naŭdek kvar]

[தொண்ணூற்று நான்கு]

[Toṇṇūṟṟu nāṉku]
98
[naŭdek ok]
[தொண்ணூற்று எட்டு]
[Toṇṇūṟṟu eṭṭu]
48
[kvardek ok]
[நாற்பத்தி எட்டு]
[Nāṟpatti eṭṭu]
32
[tridek du]
[முப்பத்தி இரண்டு]
[Muppatti iraṇṭu]
94
[naŭdek kvar]
[தொண்ணூற்று நான்கு]
[Toṇṇūṟṟu nāṉku]