0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

41

[cuarenta y uno]

41

[cuarenta y uno]

41

[cuarenta y uno]

[நாற்பத்தி ஒன்று]

[Nāṟpatti oṉṟu]

21

[veintiuno]

21

[veintiuno]

21

[veintiuno]

[இருபத்தி ஒன்று]

[Irupatti oṉṟu]

63

[sesenta y tres]

63

[sesenta y tres]

63

[sesenta y tres]

[அறுபத்து மூன்று]

[Aṟupattu mūṉṟu]

56

[cincuenta y seis]

56

[cincuenta y seis]

56

[cincuenta y seis]

[ஐம்பத்தி ஆறு]

[Aimpatti āṟu]
41
[cuarenta y uno]
[நாற்பத்தி ஒன்று]
[Nāṟpatti oṉṟu]
21
[veintiuno]
[இருபத்தி ஒன்று]
[Irupatti oṉṟu]
63
[sesenta y tres]
[அறுபத்து மூன்று]
[Aṟupattu mūṉṟu]
56
[cincuenta y seis]
[ஐம்பத்தி ஆறு]
[Aimpatti āṟu]