0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

26

[kaksikymmentäkuusi]

26

[kaksikymmentäkuusi]

26

[kaksikymmentäkuusi]

[இருபத்து ஆறு]

[Irupattu āṟu]

85

[kahdeksankymmentäviisi]

85

[kahdeksankymmentäviisi]

85

[kahdeksankymmentäviisi]

[எண்பத்து ஐந்து]

[Eṇpattu aintu]

82

[kahdeksankymmentäkaksi]

82

[kahdeksankymmentäkaksi]

82

[kahdeksankymmentäkaksi]

[எண்பத்து இரண்டு]

[Eṇpattu iraṇṭu]

23

[kaksikymmentäkolme]

23

[kaksikymmentäkolme]

23

[kaksikymmentäkolme]

[இருபத்தி மூன்று]

[Irupatti mūṉṟu]
26
[kaksikymmentäkuusi]
[இருபத்து ஆறு]
[Irupattu āṟu]
85
[kahdeksankymmentäviisi]
[எண்பத்து ஐந்து]
[Eṇpattu aintu]
82
[kahdeksankymmentäkaksi]
[எண்பத்து இரண்டு]
[Eṇpattu iraṇṭu]
23
[kaksikymmentäkolme]
[இருபத்தி மூன்று]
[Irupatti mūṉṟu]