0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

95

[quatre-vingt-quinze]

95

[quatre-vingt-quinze]

95

[quatre-vingt-quinze]

[தொண்ணூற்று ஐந்து]

[Toṇṇūṟṟu aintu]

3

[trois]

3

[trois]

3

[trois]

[மூன்று]

[Mūṉṟu]

28

[vingt-huit]

28

[vingt-huit]

28

[vingt-huit]

[இருபத்து எட்டு]

[Irupattu eṭṭu]

88

[quatre-vingt-huit]

88

[quatre-vingt-huit]

88

[quatre-vingt-huit]

[எண்பத்து எட்டு]

[Eṇpattu eṭṭu]
95
[quatre-vingt-quinze]
[தொண்ணூற்று ஐந்து]
[Toṇṇūṟṟu aintu]
3
[trois]
[மூன்று]
[Mūṉṟu]
28
[vingt-huit]
[இருபத்து எட்டு]
[Irupattu eṭṭu]
88
[quatre-vingt-huit]
[எண்பத்து எட்டு]
[Eṇpattu eṭṭu]