0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

‫67

[שישים ושבע]‬

[shishim w'sheva]

‫67

[שישים ושבע]‬

[shishim w'sheva]

‫67

[שישים ושבע]‬

[shishim w'sheva]

[அறுபத்து ஏழு]

[Aṟupattu ēḻu]

‫57

[חמישים ושבע]‬

[xamishim w'sheva]

‫57

[חמישים ושבע]‬

[xamishim w'sheva]

‫57

[חמישים ושבע]‬

[xamishim w'sheva]

[ஐம்பத்தி ஏழு]

[Aimpatti ēḻu]

‫76

[שבעים ושש]‬

[shiv'im w'shesh]

‫76

[שבעים ושש]‬

[shiv'im w'shesh]

‫76

[שבעים ושש]‬

[shiv'im w'shesh]

[எழுபத்து ஆறு]

[Eḻupattu āṟu]

‫55

[חמישים וחמש]‬

[xamishim w'xamesh]

‫55

[חמישים וחמש]‬

[xamishim w'xamesh]

‫55

[חמישים וחמש]‬

[xamishim w'xamesh]

[ஐம்பத்தி ஐந்து]

[Aimpatti aintu]
‫67
[שישים ושבע]‬
[shishim w'sheva]
[அறுபத்து ஏழு]
[Aṟupattu ēḻu]
‫57
[חמישים ושבע]‬
[xamishim w'sheva]
[ஐம்பத்தி ஏழு]
[Aimpatti ēḻu]
‫76
[שבעים ושש]‬
[shiv'im w'shesh]
[எழுபத்து ஆறு]
[Eḻupattu āṟu]
‫55
[חמישים וחמש]‬
[xamishim w'xamesh]
[ஐம்பத்தி ஐந்து]
[Aimpatti aintu]