0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

‫41

[ארבעים ואחת]‬

[arba'im w'axat]

‫41

[ארבעים ואחת]‬

[arba'im w'axat]

‫41

[ארבעים ואחת]‬

[arba'im w'axat]

[நாற்பத்தி ஒன்று]

[Nāṟpatti oṉṟu]

‫2

[שתיים]‬

[shtaim]

‫2

[שתיים]‬

[shtaim]

‫2

[שתיים]‬

[shtaim]

[இரண்டு]

[Iraṇṭu]

‫22

[עשרים ושתיים]‬

[essrim ushtaim]

‫22

[עשרים ושתיים]‬

[essrim ushtaim]

‫22

[עשרים ושתיים]‬

[essrim ushtaim]

[இருபத்தி இரண்டு]

[Irupatti iraṇṭu]

‫45

[ארבעים וחמש]‬

[arba'im w'xamesh]

‫45

[ארבעים וחמש]‬

[arba'im w'xamesh]

‫45

[ארבעים וחמש]‬

[arba'im w'xamesh]

[நாற்பத்தி ஐந்து]

[Nāṟpatti aintu]
‫41
[ארבעים ואחת]‬
[arba'im w'axat]
[நாற்பத்தி ஒன்று]
[Nāṟpatti oṉṟu]
‫2
[שתיים]‬
[shtaim]
[இரண்டு]
[Iraṇṭu]
‫22
[עשרים ושתיים]‬
[essrim ushtaim]
[இருபத்தி இரண்டு]
[Irupatti iraṇṭu]
‫45
[ארבעים וחמש]‬
[arba'im w'xamesh]
[நாற்பத்தி ஐந்து]
[Nāṟpatti aintu]