0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

‫36

[שלושים ושש]‬

[shloshim w'shesh]

‫36

[שלושים ושש]‬

[shloshim w'shesh]

‫36

[שלושים ושש]‬

[shloshim w'shesh]

[முப்பத்தி ஆறு]

[Muppatti āṟu]

‫59

[חמישים ותשע]‬

[xamishim w'tesha]

‫59

[חמישים ותשע]‬

[xamishim w'tesha]

‫59

[חמישים ותשע]‬

[xamishim w'tesha]

[ஐம்பத்தி ஒன்பது]

[Aimpatti oṉpatu]

‫31

[שלושים ואחת]‬

[shlossim w'axat]

‫31

[שלושים ואחת]‬

[shlossim w'axat]

‫31

[שלושים ואחת]‬

[shlossim w'axat]

[முப்பத்து ஒன்று]

[Muppattu oṉṟu]

‫60

[שישים]‬

[shishim]

‫60

[שישים]‬

[shishim]

‫60

[שישים]‬

[shishim]

[அறுபது]

[Aṟupatu]
‫36
[שלושים ושש]‬
[shloshim w'shesh]
[முப்பத்தி ஆறு]
[Muppatti āṟu]
‫59
[חמישים ותשע]‬
[xamishim w'tesha]
[ஐம்பத்தி ஒன்பது]
[Aimpatti oṉpatu]
‫31
[שלושים ואחת]‬
[shlossim w'axat]
[முப்பத்து ஒன்று]
[Muppattu oṉṟu]
‫60
[שישים]‬
[shishim]
[அறுபது]
[Aṟupatu]