0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

९५

[पचानवे]

[pachaanave]

९५

[पचानवे]

[pachaanave]

९५

[पचानवे]

[pachaanave]

[தொண்ணூற்று ஐந்து]

[Toṇṇūṟṟu aintu]

६६

[छियासठ]

[chhiyaasath]

६६

[छियासठ]

[chhiyaasath]

६६

[छियासठ]

[chhiyaasath]

[அறுபத்து ஆறு]

[Aṟupattu āṟu]

४७

[सैंतालीस]

[saintaalees]

४७

[सैंतालीस]

[saintaalees]

४७

[सैंतालीस]

[saintaalees]

[நாற்பத்தி ஏழு]

[Nāṟpatti ēḻu]

२३

[तेईस]

[teees]

२३

[तेईस]

[teees]

२३

[तेईस]

[teees]

[இருபத்தி மூன்று]

[Irupatti mūṉṟu]
९५
[पचानवे]
[pachaanave]
[தொண்ணூற்று ஐந்து]
[Toṇṇūṟṟu aintu]
६६
[छियासठ]
[chhiyaasath]
[அறுபத்து ஆறு]
[Aṟupattu āṟu]
४७
[सैंतालीस]
[saintaalees]
[நாற்பத்தி ஏழு]
[Nāṟpatti ēḻu]
२३
[तेईस]
[teees]
[இருபத்தி மூன்று]
[Irupatti mūṉṟu]