0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

76

[sedamdeset i šest]

76

[sedamdeset i šest]

76

[sedamdeset i šest]

[எழுபத்து ஆறு]

[Eḻupattu āṟu]

16

[šesnaest]

16

[šesnaest]

16

[šesnaest]

[பதினாறு]

[Patiṉāṟu]

32

[trideset i dva]

32

[trideset i dva]

32

[trideset i dva]

[முப்பத்தி இரண்டு]

[Muppatti iraṇṭu]

79

[sedamdeset i devet]

79

[sedamdeset i devet]

79

[sedamdeset i devet]

[எழுபத்து ஒன்பது]

[eḻupattu oṉpatu]
76
[sedamdeset i šest]
[எழுபத்து ஆறு]
[Eḻupattu āṟu]
16
[šesnaest]
[பதினாறு]
[Patiṉāṟu]
32
[trideset i dva]
[முப்பத்தி இரண்டு]
[Muppatti iraṇṭu]
79
[sedamdeset i devet]
[எழுபத்து ஒன்பது]
[eḻupattu oṉpatu]