0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

36

[harminchat]

36

[harminchat]

36

[harminchat]

[முப்பத்தி ஆறு]

[Muppatti āṟu]

67

[hatvanhét]

67

[hatvanhét]

67

[hatvanhét]

[அறுபத்து ஏழு]

[Aṟupattu ēḻu]

4

[négy]

4

[négy]

4

[négy]

[நான்கு]

[Nāṉku]

44

[negyvennégy]

44

[negyvennégy]

44

[negyvennégy]

[நாற்பத்தி நான்கு]

[Nāṟpatti nāṉku]
36
[harminchat]
[முப்பத்தி ஆறு]
[Muppatti āṟu]
67
[hatvanhét]
[அறுபத்து ஏழு]
[Aṟupattu ēḻu]
4
[négy]
[நான்கு]
[Nāṉku]
44
[negyvennégy]
[நாற்பத்தி நான்கு]
[Nāṟpatti nāṉku]