0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

1

[satu]

1

[satu]

1

[satu]

[ஒன்று]

[Oṉṟu]

86

[delapan puluh enam]

86

[delapan puluh enam]

86

[delapan puluh enam]

[எண்பத்து ஆறு]

[Eṇpattu āṟu]

44

[empat puluh empat]

44

[empat puluh empat]

44

[empat puluh empat]

[நாற்பத்தி நான்கு]

[Nāṟpatti nāṉku]

69

[enam puluh sembilan]

69

[enam puluh sembilan]

69

[enam puluh sembilan]

[அறுபத்து ஒன்பது]

[Aṟupattu oṉpatu]
1
[satu]
[ஒன்று]
[Oṉṟu]
86
[delapan puluh enam]
[எண்பத்து ஆறு]
[Eṇpattu āṟu]
44
[empat puluh empat]
[நாற்பத்தி நான்கு]
[Nāṟpatti nāṉku]
69
[enam puluh sembilan]
[அறுபத்து ஒன்பது]
[Aṟupattu oṉpatu]