0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

53

[lima puluh tiga]

53

[lima puluh tiga]

53

[lima puluh tiga]

[ஐம்பத்தி மூண்று]

[Aimpatti mūṇṟu]

2

[dua]

2

[dua]

2

[dua]

[இரண்டு]

[Iraṇṭu]

64

[enam puluh empat]

64

[enam puluh empat]

64

[enam puluh empat]

[அறுபத்து நான்கு]

[Aṟupattu nāṉku]

99

[sembilan puluh sembilan]

99

[sembilan puluh sembilan]

99

[sembilan puluh sembilan]

[தொண்ணூற்று ஒன்பது]

[Toṇṇūṟṟu oṉpatu]
53
[lima puluh tiga]
[ஐம்பத்தி மூண்று]
[Aimpatti mūṇṟu]
2
[dua]
[இரண்டு]
[Iraṇṭu]
64
[enam puluh empat]
[அறுபத்து நான்கு]
[Aṟupattu nāṉku]
99
[sembilan puluh sembilan]
[தொண்ணூற்று ஒன்பது]
[Toṇṇūṟṟu oṉpatu]