0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

26

[ventisei]

26

[ventisei]

26

[ventisei]

[இருபத்து ஆறு]

[Irupattu āṟu]

96

[novantasei]

96

[novantasei]

96

[novantasei]

[தொண்ணூற்று ஆறு]

[Toṇṇūṟṟu āṟu]

81

[ottantuno]

81

[ottantuno]

81

[ottantuno]

[எண்பத்து ஒன்று]

[Eṇpattu oṉṟu]

54

[cinquantaquattro]

54

[cinquantaquattro]

54

[cinquantaquattro]

[ஐம்பத்தி நான்கு]

[Aimpatti nāṉku]
26
[ventisei]
[இருபத்து ஆறு]
[Irupattu āṟu]
96
[novantasei]
[தொண்ணூற்று ஆறு]
[Toṇṇūṟṟu āṟu]
81
[ottantuno]
[எண்பத்து ஒன்று]
[Eṇpattu oṉṟu]
54
[cinquantaquattro]
[ஐம்பத்தி நான்கு]
[Aimpatti nāṉku]