0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

27

[ოცდაშვიდი]

[otsdashvidi]

27

[ოცდაშვიდი]

[otsdashvidi]

27

[ოცდაშვიდი]

[otsdashvidi]

[இருபத்து ஏழு]

[irupattu ēḻu]

89

[ოთხმოცდაცხრა]

[otkhmotsdatskhra]

89

[ოთხმოცდაცხრა]

[otkhmotsdatskhra]

89

[ოთხმოცდაცხრა]

[otkhmotsdatskhra]

[எண்பத்து ஒன்பது]

[Eṇpattu oṉpatu]

76

[სამოცდათექვსმეტი]

[samotsdatekvsmet'i]

76

[სამოცდათექვსმეტი]

[samotsdatekvsmet'i]

76

[სამოცდათექვსმეტი]

[samotsdatekvsmet'i]

[எழுபத்து ஆறு]

[Eḻupattu āṟu]

85

[ოთხმოცდახუთი]

[otkhmotsdakhuti]

85

[ოთხმოცდახუთი]

[otkhmotsdakhuti]

85

[ოთხმოცდახუთი]

[otkhmotsdakhuti]

[எண்பத்து ஐந்து]

[Eṇpattu aintu]
27
[ოცდაშვიდი]
[otsdashvidi]
[இருபத்து ஏழு]
[irupattu ēḻu]
89
[ოთხმოცდაცხრა]
[otkhmotsdatskhra]
[எண்பத்து ஒன்பது]
[Eṇpattu oṉpatu]
76
[სამოცდათექვსმეტი]
[samotsdatekvsmet'i]
[எழுபத்து ஆறு]
[Eḻupattu āṟu]
85
[ოთხმოცდახუთი]
[otkhmotsdakhuti]
[எண்பத்து ஐந்து]
[Eṇpattu aintu]