0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

19

[ცხრამეტი]

[tskhramet'i]

19

[ცხრამეტი]

[tskhramet'i]

19

[ცხრამეტი]

[tskhramet'i]

[பத்தொன்பது]

[Pattoṉpatu]

88

[ოთხმოცდარვა]

[otkhmotsdarva]

88

[ოთხმოცდარვა]

[otkhmotsdarva]

88

[ოთხმოცდარვა]

[otkhmotsdarva]

[எண்பத்து எட்டு]

[Eṇpattu eṭṭu]

43

[ორმოცდასამი]

[ormotsdasami]

43

[ორმოცდასამი]

[ormotsdasami]

43

[ორმოცდასამი]

[ormotsdasami]

[நாற்பத்து மூன்று]

[Nāṟpattu mūṉṟu]

15

[თხუთმეტი]

[tkhutmet'i]

15

[თხუთმეტი]

[tkhutmet'i]

15

[თხუთმეტი]

[tkhutmet'i]

[பதினைந்து]

[Patiṉaintu]
19
[ცხრამეტი]
[tskhramet'i]
[பத்தொன்பது]
[Pattoṉpatu]
88
[ოთხმოცდარვა]
[otkhmotsdarva]
[எண்பத்து எட்டு]
[Eṇpattu eṭṭu]
43
[ორმოცდასამი]
[ormotsdasami]
[நாற்பத்து மூன்று]
[Nāṟpattu mūṉṟu]
15
[თხუთმეტი]
[tkhutmet'i]
[பதினைந்து]
[Patiṉaintu]