0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

61

[алпыс бір]

[alpıs bir]

61

[алпыс бір]

[alpıs bir]

61

[алпыс бір]

[alpıs bir]

[அறுபத்து ஒன்று]

[Aṟupattu oṉṟu]

100

[жүз]

[jüz]

100

[жүз]

[jüz]

100

[жүз]

[jüz]

[நூறு]

[Nūṟu]

7

[жеті]

[jeti]

7

[жеті]

[jeti]

7

[жеті]

[jeti]

[ஏழு]

[Ēḻu]

85

[сексен бес]

[seksen bes]

85

[сексен бес]

[seksen bes]

85

[сексен бес]

[seksen bes]

[எண்பத்து ஐந்து]

[Eṇpattu aintu]
61
[алпыс бір]
[alpıs bir]
[அறுபத்து ஒன்று]
[Aṟupattu oṉṟu]
100
[жүз]
[jüz]
[நூறு]
[Nūṟu]
7
[жеті]
[jeti]
[ஏழு]
[Ēḻu]
85
[сексен бес]
[seksen bes]
[எண்பத்து ஐந்து]
[Eṇpattu aintu]