0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

೯೮

[ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು]

[Tombatteṇṭu]

೯೮

[ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು]

[Tombatteṇṭu]

೯೮

[ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು]

[Tombatteṇṭu]

[தொண்ணூற்று எட்டு]

[Toṇṇūṟṟu eṭṭu]

೪೬

[ನಲವತ್ತಾರು]

[Nalavattāru]

೪೬

[ನಲವತ್ತಾರು]

[Nalavattāru]

೪೬

[ನಲವತ್ತಾರು]

[Nalavattāru]

[நாற்பத்தி ஆறு]

[Nāṟpatti āṟu]

೩೦

[ಮೂವತ್ತು]

[Mūvattu]

೩೦

[ಮೂವತ್ತು]

[Mūvattu]

೩೦

[ಮೂವತ್ತು]

[Mūvattu]

[முப்பது]

[Muppatu]

೧೪

[ಹದಿನಾಲ್ಕು]

[Hadinālku]

೧೪

[ಹದಿನಾಲ್ಕು]

[Hadinālku]

೧೪

[ಹದಿನಾಲ್ಕು]

[Hadinālku]

[பதினான்கு]

[Patiṉāṉku]
೯೮
[ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು]
[Tombatteṇṭu]
[தொண்ணூற்று எட்டு]
[Toṇṇūṟṟu eṭṭu]
೪೬
[ನಲವತ್ತಾರು]
[Nalavattāru]
[நாற்பத்தி ஆறு]
[Nāṟpatti āṟu]
೩೦
[ಮೂವತ್ತು]
[Mūvattu]
[முப்பது]
[Muppatu]
೧೪
[ಹದಿನಾಲ್ಕು]
[Hadinālku]
[பதினான்கு]
[Patiṉāṉku]