0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

೧೬

[ಹದಿನಾರು]

[Hadināru]

೧೬

[ಹದಿನಾರು]

[Hadināru]

೧೬

[ಹದಿನಾರು]

[Hadināru]

[பதினாறு]

[Patiṉāṟu]

೬೫

[ಅರವತ್ತೈದು]

[Aravattaidu]

೬೫

[ಅರವತ್ತೈದು]

[Aravattaidu]

೬೫

[ಅರವತ್ತೈದು]

[Aravattaidu]

[அறுபத்து ஐந்து]

[Aṟupattu aintu]

೫೮

[ಐವತ್ತೆಂಟು]

[Aivatteṇṭu]

೫೮

[ಐವತ್ತೆಂಟು]

[Aivatteṇṭu]

೫೮

[ಐವತ್ತೆಂಟು]

[Aivatteṇṭu]

[ஐம்பத்தி எட்டு]

[Aimpatti eṭṭu]

೩೯

[ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

[Mūvattombattu]

೩೯

[ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

[Mūvattombattu]

೩೯

[ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

[Mūvattombattu]

[முப்பத்தி ஒன்பது]

[Muppatti oṉpatu]
೧೬
[ಹದಿನಾರು]
[Hadināru]
[பதினாறு]
[Patiṉāṟu]
೬೫
[ಅರವತ್ತೈದು]
[Aravattaidu]
[அறுபத்து ஐந்து]
[Aṟupattu aintu]
೫೮
[ಐವತ್ತೆಂಟು]
[Aivatteṇṭu]
[ஐம்பத்தி எட்டு]
[Aimpatti eṭṭu]
೩೯
[ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Mūvattombattu]
[முப்பத்தி ஒன்பது]
[Muppatti oṉpatu]