0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

7

[일곱]

[ilgob]

7

[일곱]

[ilgob]

7

[일곱]

[ilgob]

[ஏழு]

[Ēḻu]

20

[스물]

[seumul]

20

[스물]

[seumul]

20

[스물]

[seumul]

[இருபது]

[Irupatu]

74

[일흔넷]

[ilheunnes]

74

[일흔넷]

[ilheunnes]

74

[일흔넷]

[ilheunnes]

[எழுபத்து நான்கு]

[Eḻupattu nāṉku]

8

[여덟]

[yeodeolb]

8

[여덟]

[yeodeolb]

8

[여덟]

[yeodeolb]

[எட்டு]

[Eṭṭu]
7
[일곱]
[ilgob]
[ஏழு]
[Ēḻu]
20
[스물]
[seumul]
[இருபது]
[Irupatu]
74
[일흔넷]
[ilheunnes]
[எழுபத்து நான்கு]
[Eḻupattu nāṉku]
8
[여덟]
[yeodeolb]
[எட்டு]
[Eṭṭu]