0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

25

[dvidešimt penki]

25

[dvidešimt penki]

25

[dvidešimt penki]

[இருபத்திஐந்து]

[Irupatti'aintu]

75

[septyniasdešimt penki]

75

[septyniasdešimt penki]

75

[septyniasdešimt penki]

[எழுபத்து ஐந்து]

[Eḻupattu aintu]

69

[šešiasdešimt devyni]

69

[šešiasdešimt devyni]

69

[šešiasdešimt devyni]

[அறுபத்து ஒன்பது]

[Aṟupattu oṉpatu]

65

[šešiasdešimt penki]

65

[šešiasdešimt penki]

65

[šešiasdešimt penki]

[அறுபத்து ஐந்து]

[Aṟupattu aintu]
25
[dvidešimt penki]
[இருபத்திஐந்து]
[Irupatti'aintu]
75
[septyniasdešimt penki]
[எழுபத்து ஐந்து]
[Eḻupattu aintu]
69
[šešiasdešimt devyni]
[அறுபத்து ஒன்பது]
[Aṟupattu oṉpatu]
65
[šešiasdešimt penki]
[அறுபத்து ஐந்து]
[Aṟupattu aintu]