0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

23

[divdesmit trīs]

23

[divdesmit trīs]

23

[divdesmit trīs]

[இருபத்தி மூன்று]

[Irupatti mūṉṟu]

45

[četrdesmit pieci]

45

[četrdesmit pieci]

45

[četrdesmit pieci]

[நாற்பத்தி ஐந்து]

[Nāṟpatti aintu]

18

[astoņpadsmit]

18

[astoņpadsmit]

18

[astoņpadsmit]

[பதினெட்டு]

[Patiṉeṭṭu]

84

[astoņdesmit četri]

84

[astoņdesmit četri]

84

[astoņdesmit četri]

[எண்பத்து நான்கு]

[Eṇpattu nāṉku]
23
[divdesmit trīs]
[இருபத்தி மூன்று]
[Irupatti mūṉṟu]
45
[četrdesmit pieci]
[நாற்பத்தி ஐந்து]
[Nāṟpatti aintu]
18
[astoņpadsmit]
[பதினெட்டு]
[Patiṉeṭṭu]
84
[astoņdesmit četri]
[எண்பத்து நான்கு]
[Eṇpattu nāṉku]