0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

७६

[शहात्तर]

[Śahāttara]

७६

[शहात्तर]

[Śahāttara]

७६

[शहात्तर]

[Śahāttara]

[எழுபத்து ஆறு]

[Eḻupattu āṟu]

७०

[सत्तर]

[Sattara]

७०

[सत्तर]

[Sattara]

७०

[सत्तर]

[Sattara]

[எழுபது]

[Eḻupatu]

११

[अकरा]

[Akarā]

११

[अकरा]

[Akarā]

११

[अकरा]

[Akarā]

[பதினொன்று]

[Patiṉoṉṟu]

३८

[अडोतीस]

[Aḍōtīsa]

३८

[अडोतीस]

[Aḍōtīsa]

३८

[अडोतीस]

[Aḍōtīsa]

[முப்பத்தி எட்டு]

[Muppatti eṭṭu]
७६
[शहात्तर]
[Śahāttara]
[எழுபத்து ஆறு]
[Eḻupattu āṟu]
७०
[सत्तर]
[Sattara]
[எழுபது]
[Eḻupatu]
११
[अकरा]
[Akarā]
[பதினொன்று]
[Patiṉoṉṟu]
३८
[अडोतीस]
[Aḍōtīsa]
[முப்பத்தி எட்டு]
[Muppatti eṭṭu]