0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

78

[syttiåtte]

78

[syttiåtte]

78

[syttiåtte]

[எழுபத்து எட்டு]

[Eḻupattu eṭṭu]

4

[fire]

4

[fire]

4

[fire]

[நான்கு]

[Nāṉku]

69

[sekstini]

69

[sekstini]

69

[sekstini]

[அறுபத்து ஒன்பது]

[Aṟupattu oṉpatu]

72

[syttito]

72

[syttito]

72

[syttito]

[எழுபத்து இரண்டு]

[Eḻupattu iraṇṭu]
78
[syttiåtte]
[எழுபத்து எட்டு]
[Eḻupattu eṭṭu]
4
[fire]
[நான்கு]
[Nāṉku]
69
[sekstini]
[அறுபத்து ஒன்பது]
[Aṟupattu oṉpatu]
72
[syttito]
[எழுபத்து இரண்டு]
[Eḻupattu iraṇṭu]