0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

71

[syttien]

71

[syttien]

71

[syttien]

[எழுபத்து ஒன்று]]

[Eḻupattu oṉṟu]]

35

[trettifem]

35

[trettifem]

35

[trettifem]

[முப்பத்தி ஐந்து]

[Muppatti aintu]

58

[femtiåtte]

58

[femtiåtte]

58

[femtiåtte]

[ஐம்பத்தி எட்டு]

[Aimpatti eṭṭu]

54

[femtifire]

54

[femtifire]

54

[femtifire]

[ஐம்பத்தி நான்கு]

[Aimpatti nāṉku]
71
[syttien]
[எழுபத்து ஒன்று]]
[Eḻupattu oṉṟu]]
35
[trettifem]
[முப்பத்தி ஐந்து]
[Muppatti aintu]
58
[femtiåtte]
[ஐம்பத்தி எட்டு]
[Aimpatti eṭṭu]
54
[femtifire]
[ஐம்பத்தி நான்கு]
[Aimpatti nāṉku]