0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

86

[ਛਿਆਸੀ]

[Chi'āsī]

86

[ਛਿਆਸੀ]

[Chi'āsī]

86

[ਛਿਆਸੀ]

[Chi'āsī]

[எண்பத்து ஆறு]

[Eṇpattu āṟu]

18

[ਅਠਾਰਾਂ]

[Aṭhārāṁ]

18

[ਅਠਾਰਾਂ]

[Aṭhārāṁ]

18

[ਅਠਾਰਾਂ]

[Aṭhārāṁ]

[பதினெட்டு]

[Patiṉeṭṭu]

49

[ਉਨੰਜਾ]

[Unajā]

49

[ਉਨੰਜਾ]

[Unajā]

49

[ਉਨੰਜਾ]

[Unajā]

[நாற்பத்தி ஒன்பது]

[Nāṟpatti oṉpatu]

94

[ਚੁਰਾਨਵੇਂ]

[Curānavēṁ]

94

[ਚੁਰਾਨਵੇਂ]

[Curānavēṁ]

94

[ਚੁਰਾਨਵੇਂ]

[Curānavēṁ]

[தொண்ணூற்று நான்கு]

[Toṇṇūṟṟu nāṉku]
86
[ਛਿਆਸੀ]
[Chi'āsī]
[எண்பத்து ஆறு]
[Eṇpattu āṟu]
18
[ਅਠਾਰਾਂ]
[Aṭhārāṁ]
[பதினெட்டு]
[Patiṉeṭṭu]
49
[ਉਨੰਜਾ]
[Unajā]
[நாற்பத்தி ஒன்பது]
[Nāṟpatti oṉpatu]
94
[ਚੁਰਾਨਵੇਂ]
[Curānavēṁ]
[தொண்ணூற்று நான்கு]
[Toṇṇūṟṟu nāṉku]