0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

98

[dziewięćdziesiąt osiem]

98

[dziewięćdziesiąt osiem]

98

[dziewięćdziesiąt osiem]

[தொண்ணூற்று எட்டு]

[Toṇṇūṟṟu eṭṭu]

12

[dwanaście]

12

[dwanaście]

12

[dwanaście]

[பன்னிரண்டு]

[Paṉṉiraṇṭu]

36

[trzydzieści sześć]

36

[trzydzieści sześć]

36

[trzydzieści sześć]

[முப்பத்தி ஆறு]

[Muppatti āṟu]

15

[piętnaście]

15

[piętnaście]

15

[piętnaście]

[பதினைந்து]

[Patiṉaintu]
98
[dziewięćdziesiąt osiem]
[தொண்ணூற்று எட்டு]
[Toṇṇūṟṟu eṭṭu]
12
[dwanaście]
[பன்னிரண்டு]
[Paṉṉiraṇṭu]
36
[trzydzieści sześć]
[முப்பத்தி ஆறு]
[Muppatti āṟu]
15
[piętnaście]
[பதினைந்து]
[Patiṉaintu]