0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

3

[três]

3

[três]

3

[três]

[மூன்று]

[Mūṉṟu]

6

[seis]

6

[seis]

6

[seis]

[ஆறு]

[Āṟu]

45

[quarenta e cinco]

45

[quarenta e cinco]

45

[quarenta e cinco]

[நாற்பத்தி ஐந்து]

[Nāṟpatti aintu]

11

[onze]

11

[onze]

11

[onze]

[பதினொன்று]

[Patiṉoṉṟu]
3
[três]
[மூன்று]
[Mūṉṟu]
6
[seis]
[ஆறு]
[Āṟu]
45
[quarenta e cinco]
[நாற்பத்தி ஐந்து]
[Nāṟpatti aintu]
11
[onze]
[பதினொன்று]
[Patiṉoṉṟu]