0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

22

[vinte e dois]

22

[vinte e dois]

22

[vinte e dois]

[இருபத்தி இரண்டு]

[Irupatti iraṇṭu]

63

[sessenta e três]

63

[sessenta e três]

63

[sessenta e três]

[அறுபத்து மூன்று]

[Aṟupattu mūṉṟu]

92

[noventa e dois]

92

[noventa e dois]

92

[noventa e dois]

[தொண்ணூற்று இரண்டு]

[Toṇṇūṟṟu iraṇṭu]

64

[sessenta e quatro]

64

[sessenta e quatro]

64

[sessenta e quatro]

[அறுபத்து நான்கு]

[Aṟupattu nāṉku]
22
[vinte e dois]
[இருபத்தி இரண்டு]
[Irupatti iraṇṭu]
63
[sessenta e três]
[அறுபத்து மூன்று]
[Aṟupattu mūṉṟu]
92
[noventa e dois]
[தொண்ணூற்று இரண்டு]
[Toṇṇūṟṟu iraṇṭu]
64
[sessenta e quatro]
[அறுபத்து நான்கு]
[Aṟupattu nāṉku]