0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

71

[setenta e um]

71

[setenta e um]

71

[setenta e um]

[எழுபத்து ஒன்று]]

[Eḻupattu oṉṟu]]

92

[noventa e dois]

92

[noventa e dois]

92

[noventa e dois]

[தொண்ணூற்று இரண்டு]

[Toṇṇūṟṟu iraṇṭu]

36

[trinta e seis]

36

[trinta e seis]

36

[trinta e seis]

[முப்பத்தி ஆறு]

[Muppatti āṟu]

25

[vinte e cinco]

25

[vinte e cinco]

25

[vinte e cinco]

[இருபத்திஐந்து]

[Irupatti'aintu]
71
[setenta e um]
[எழுபத்து ஒன்று]]
[Eḻupattu oṉṟu]]
92
[noventa e dois]
[தொண்ணூற்று இரண்டு]
[Toṇṇūṟṟu iraṇṭu]
36
[trinta e seis]
[முப்பத்தி ஆறு]
[Muppatti āṟu]
25
[vinte e cinco]
[இருபத்திஐந்து]
[Irupatti'aintu]