0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

58

[cincizeci şi opt]

58

[cincizeci şi opt]

58

[cincizeci şi opt]

[ஐம்பத்தி எட்டு]

[Aimpatti eṭṭu]

56

[cincizeci şi şase]

56

[cincizeci şi şase]

56

[cincizeci şi şase]

[ஐம்பத்தி ஆறு]

[Aimpatti āṟu]

96

[nouăzeci şi şase]

96

[nouăzeci şi şase]

96

[nouăzeci şi şase]

[தொண்ணூற்று ஆறு]

[Toṇṇūṟṟu āṟu]

80

[optzeci]

80

[optzeci]

80

[optzeci]

[எண்பது]

[Eṇpatu]
58
[cincizeci şi opt]
[ஐம்பத்தி எட்டு]
[Aimpatti eṭṭu]
56
[cincizeci şi şase]
[ஐம்பத்தி ஆறு]
[Aimpatti āṟu]
96
[nouăzeci şi şase]
[தொண்ணூற்று ஆறு]
[Toṇṇūṟṟu āṟu]
80
[optzeci]
[எண்பது]
[Eṇpatu]