0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

46

[сорок шесть]

[sorok shestʹ]

46

[сорок шесть]

[sorok shestʹ]

46

[сорок шесть]

[sorok shestʹ]

[நாற்பத்தி ஆறு]

[Nāṟpatti āṟu]

9

[девять]

[devyatʹ]

9

[девять]

[devyatʹ]

9

[девять]

[devyatʹ]

[ஒன்பது]

[Oṉpatu]

58

[пятьдесят восемь]

[pyatʹdesyat vosemʹ]

58

[пятьдесят восемь]

[pyatʹdesyat vosemʹ]

58

[пятьдесят восемь]

[pyatʹdesyat vosemʹ]

[ஐம்பத்தி எட்டு]

[Aimpatti eṭṭu]

40

[сорок]

[sorok]

40

[сорок]

[sorok]

40

[сорок]

[sorok]

[நாற்பது]

[Nāṟpatu]
46
[сорок шесть]
[sorok shestʹ]
[நாற்பத்தி ஆறு]
[Nāṟpatti āṟu]
9
[девять]
[devyatʹ]
[ஒன்பது]
[Oṉpatu]
58
[пятьдесят восемь]
[pyatʹdesyat vosemʹ]
[ஐம்பத்தி எட்டு]
[Aimpatti eṭṭu]
40
[сорок]
[sorok]
[நாற்பது]
[Nāṟpatu]