0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

43

[štyridsaťtri]

43

[štyridsaťtri]

43

[štyridsaťtri]

[நாற்பத்து மூன்று]

[Nāṟpattu mūṉṟu]

48

[štyridsaťosem]

48

[štyridsaťosem]

48

[štyridsaťosem]

[நாற்பத்தி எட்டு]

[Nāṟpatti eṭṭu]

10

[desať]

10

[desať]

10

[desať]

[பத்து]

[Pattu]

53

[päťdesiattri]

53

[päťdesiattri]

53

[päťdesiattri]

[ஐம்பத்தி மூண்று]

[Aimpatti mūṇṟu]
43
[štyridsaťtri]
[நாற்பத்து மூன்று]
[Nāṟpattu mūṉṟu]
48
[štyridsaťosem]
[நாற்பத்தி எட்டு]
[Nāṟpatti eṭṭu]
10
[desať]
[பத்து]
[Pattu]
53
[päťdesiattri]
[ஐம்பத்தி மூண்று]
[Aimpatti mūṇṟu]