0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

11

[njёmbёdhjetё]

11

[njёmbёdhjetё]

11

[njёmbёdhjetё]

[பதினொன்று]

[Patiṉoṉṟu]

48

[dyzetёetetё]

48

[dyzetёetetё]

48

[dyzetёetetё]

[நாற்பத்தி எட்டு]

[Nāṟpatti eṭṭu]

22

[njёzetedy]

22

[njёzetedy]

22

[njёzetedy]

[இருபத்தி இரண்டு]

[Irupatti iraṇṭu]

8

[tetё]

8

[tetё]

8

[tetё]

[எட்டு]

[Eṭṭu]
11
[njёmbёdhjetё]
[பதினொன்று]
[Patiṉoṉṟu]
48
[dyzetёetetё]
[நாற்பத்தி எட்டு]
[Nāṟpatti eṭṭu]
22
[njёzetedy]
[இருபத்தி இரண்டு]
[Irupatti iraṇṭu]
8
[tetё]
[எட்டு]
[Eṭṭu]