0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

74

[седамдесет и четири]

[sedamdeset i četiri]

74

[седамдесет и четири]

[sedamdeset i četiri]

74

[седамдесет и четири]

[sedamdeset i četiri]

[எழுபத்து நான்கு]

[Eḻupattu nāṉku]

55

[педесет и пет]

[pedeset i pet]

55

[педесет и пет]

[pedeset i pet]

55

[педесет и пет]

[pedeset i pet]

[ஐம்பத்தி ஐந்து]

[Aimpatti aintu]

1

[један]

[jedan]

1

[један]

[jedan]

1

[један]

[jedan]

[ஒன்று]

[Oṉṟu]

64

[шездесет и четири]

[šezdeset i četiri]

64

[шездесет и четири]

[šezdeset i četiri]

64

[шездесет и четири]

[šezdeset i četiri]

[அறுபத்து நான்கு]

[Aṟupattu nāṉku]
74
[седамдесет и четири]
[sedamdeset i četiri]
[எழுபத்து நான்கு]
[Eḻupattu nāṉku]
55
[педесет и пет]
[pedeset i pet]
[ஐம்பத்தி ஐந்து]
[Aimpatti aintu]
1
[један]
[jedan]
[ஒன்று]
[Oṉṟu]
64
[шездесет и четири]
[šezdeset i četiri]
[அறுபத்து நான்கு]
[Aṟupattu nāṉku]