0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

14

[பதினான்கு]

[Patiṉāṉku]

14

[பதினான்கு]

[Patiṉāṉku]

14

[பதினான்கு]

[Patiṉāṉku]

[பதினான்கு]

[Patiṉāṉku]

84

[எண்பத்து நான்கு]

[Eṇpattu nāṉku]

84

[எண்பத்து நான்கு]

[Eṇpattu nāṉku]

84

[எண்பத்து நான்கு]

[Eṇpattu nāṉku]

[எண்பத்து நான்கு]

[Eṇpattu nāṉku]

80

[எண்பது]

[Eṇpatu]

80

[எண்பது]

[Eṇpatu]

80

[எண்பது]

[Eṇpatu]

[எண்பது]

[Eṇpatu]

33

[முப்பத்தி மூண்று]

[Muppatti mūṇṟu]

33

[முப்பத்தி மூண்று]

[Muppatti mūṇṟu]

33

[முப்பத்தி மூண்று]

[Muppatti mūṇṟu]

[முப்பத்தி மூண்று]

[Muppatti mūṇṟu]
14
[பதினான்கு]
[Patiṉāṉku]
[பதினான்கு]
[Patiṉāṉku]
84
[எண்பத்து நான்கு]
[Eṇpattu nāṉku]
[எண்பத்து நான்கு]
[Eṇpattu nāṉku]
80
[எண்பது]
[Eṇpatu]
[எண்பது]
[Eṇpatu]
33
[முப்பத்தி மூண்று]
[Muppatti mūṇṟu]
[முப்பத்தி மூண்று]
[Muppatti mūṇṟu]