0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

57

[యాభై ఏడు]

[Yābhai ēḍu]

57

[యాభై ఏడు]

[Yābhai ēḍu]

57

[యాభై ఏడు]

[Yābhai ēḍu]

[ஐம்பத்தி ஏழு]

[Aimpatti ēḻu]

35

[ముప్పై ఐదు]

[Muppai aidu]

35

[ముప్పై ఐదు]

[Muppai aidu]

35

[ముప్పై ఐదు]

[Muppai aidu]

[முப்பத்தி ஐந்து]

[Muppatti aintu]

80

[ఎనభై]

[Enabhai]

80

[ఎనభై]

[Enabhai]

80

[ఎనభై]

[Enabhai]

[எண்பது]

[Eṇpatu]

49

[నలభై తొమ్మిది]

[Nalabhai tom'midi]

49

[నలభై తొమ్మిది]

[Nalabhai tom'midi]

49

[నలభై తొమ్మిది]

[Nalabhai tom'midi]

[நாற்பத்தி ஒன்பது]

[Nāṟpatti oṉpatu]
57
[యాభై ఏడు]
[Yābhai ēḍu]
[ஐம்பத்தி ஏழு]
[Aimpatti ēḻu]
35
[ముప్పై ఐదు]
[Muppai aidu]
[முப்பத்தி ஐந்து]
[Muppatti aintu]
80
[ఎనభై]
[Enabhai]
[எண்பது]
[Eṇpatu]
49
[నలభై తొమ్మిది]
[Nalabhai tom'midi]
[நாற்பத்தி ஒன்பது]
[Nāṟpatti oṉpatu]