0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

44

[ኣርብዓንኣርባዕተን]

[aribi‘ani’ariba‘iteni]

44

[ኣርብዓንኣርባዕተን]

[aribi‘ani’ariba‘iteni]

44

[ኣርብዓንኣርባዕተን]

[aribi‘ani’ariba‘iteni]

[நாற்பத்தி நான்கு]

[Nāṟpatti nāṉku]

54

[ሓምሳንኣርባዕተን]

[ḥamisani’ariba‘iteni]

54

[ሓምሳንኣርባዕተን]

[ḥamisani’ariba‘iteni]

54

[ሓምሳንኣርባዕተን]

[ḥamisani’ariba‘iteni]

[ஐம்பத்தி நான்கு]

[Aimpatti nāṉku]

23

[ዕስራንሰለስተን]

[‘isiraniselesiteni]

23

[ዕስራንሰለስተን]

[‘isiraniselesiteni]

23

[ዕስራንሰለስተን]

[‘isiraniselesiteni]

[இருபத்தி மூன்று]

[Irupatti mūṉṟu]

88

[ሰማንያንሸሞንተን]

[semaniyanishemoniteni]

88

[ሰማንያንሸሞንተን]

[semaniyanishemoniteni]

88

[ሰማንያንሸሞንተን]

[semaniyanishemoniteni]

[எண்பத்து எட்டு]

[Eṇpattu eṭṭu]
44
[ኣርብዓንኣርባዕተን]
[aribi‘ani’ariba‘iteni]
[நாற்பத்தி நான்கு]
[Nāṟpatti nāṉku]
54
[ሓምሳንኣርባዕተን]
[ḥamisani’ariba‘iteni]
[ஐம்பத்தி நான்கு]
[Aimpatti nāṉku]
23
[ዕስራንሰለስተን]
[‘isiraniselesiteni]
[இருபத்தி மூன்று]
[Irupatti mūṉṟu]
88
[ሰማንያንሸሞንተን]
[semaniyanishemoniteni]
[எண்பத்து எட்டு]
[Eṇpattu eṭṭu]