0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

56

[elli altı]

56

[elli altı]

56

[elli altı]

[ஐம்பத்தி ஆறு]

[Aimpatti āṟu]

37

[otuz yedi]

37

[otuz yedi]

37

[otuz yedi]

[முப்பத்தி ஏழு]

[Muppatti ēḻu]

98

[doksan sekiz]

98

[doksan sekiz]

98

[doksan sekiz]

[தொண்ணூற்று எட்டு]

[Toṇṇūṟṟu eṭṭu]

42

[kırk iki]

42

[kırk iki]

42

[kırk iki]

[நாற்பத்தி இரண்டு]

[Nāṟpatti iraṇṭu]
56
[elli altı]
[ஐம்பத்தி ஆறு]
[Aimpatti āṟu]
37
[otuz yedi]
[முப்பத்தி ஏழு]
[Muppatti ēḻu]
98
[doksan sekiz]
[தொண்ணூற்று எட்டு]
[Toṇṇūṟṟu eṭṭu]
42
[kırk iki]
[நாற்பத்தி இரண்டு]
[Nāṟpatti iraṇṭu]