0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

40

[kırk]

40

[kırk]

40

[kırk]

[நாற்பது]

[Nāṟpatu]

94

[doksan dört]

94

[doksan dört]

94

[doksan dört]

[தொண்ணூற்று நான்கு]

[Toṇṇūṟṟu nāṉku]

60

[altmış]

60

[altmış]

60

[altmış]

[அறுபது]

[Aṟupatu]

9

[dokuz]

9

[dokuz]

9

[dokuz]

[ஒன்பது]

[Oṉpatu]
40
[kırk]
[நாற்பது]
[Nāṟpatu]
94
[doksan dört]
[தொண்ணூற்று நான்கு]
[Toṇṇūṟṟu nāṉku]
60
[altmış]
[அறுபது]
[Aṟupatu]
9
[dokuz]
[ஒன்பது]
[Oṉpatu]