0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

73

[сімдесят три]

[simdesyat try]

73

[сімдесят три]

[simdesyat try]

73

[сімдесят три]

[simdesyat try]

[எழுபத்து மூன்று]

[Eḻupattu mūṉṟu]

78

[сімдесят вісім]

[simdesyat visim]

78

[сімдесят вісім]

[simdesyat visim]

78

[сімдесят вісім]

[simdesyat visim]

[எழுபத்து எட்டு]

[Eḻupattu eṭṭu]

23

[двадцять три]

[dvadtsyatʹ try]

23

[двадцять три]

[dvadtsyatʹ try]

23

[двадцять три]

[dvadtsyatʹ try]

[இருபத்தி மூன்று]

[Irupatti mūṉṟu]

40

[сорок]

[sorok]

40

[сорок]

[sorok]

40

[сорок]

[sorok]

[நாற்பது]

[Nāṟpatu]
73
[сімдесят три]
[simdesyat try]
[எழுபத்து மூன்று]
[Eḻupattu mūṉṟu]
78
[сімдесят вісім]
[simdesyat visim]
[எழுபத்து எட்டு]
[Eḻupattu eṭṭu]
23
[двадцять три]
[dvadtsyatʹ try]
[இருபத்தி மூன்று]
[Irupatti mūṉṟu]
40
[сорок]
[sorok]
[நாற்பது]
[Nāṟpatu]