0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

‫75

[پچھتّر]‬

‫75

[پچھتّر]‬

‫75

[پچھتّر]‬

[எழுபத்து ஐந்து]

[Eḻupattu aintu]

‫63

[تریسٹھ]‬

‫63

[تریسٹھ]‬

‫63

[تریسٹھ]‬

[அறுபத்து மூன்று]

[Aṟupattu mūṉṟu]

‫86

[چھیاسی]‬

‫86

[چھیاسی]‬

‫86

[چھیاسی]‬

[எண்பத்து ஆறு]

[Eṇpattu āṟu]

‫73

[تہتّر]‬

‫73

[تہتّر]‬

‫73

[تہتّر]‬

[எழுபத்து மூன்று]

[Eḻupattu mūṉṟu]
‫75
[پچھتّر]‬
[எழுபத்து ஐந்து]
[Eḻupattu aintu]
‫63
[تریسٹھ]‬
[அறுபத்து மூன்று]
[Aṟupattu mūṉṟu]
‫86
[چھیاسی]‬
[எண்பத்து ஆறு]
[Eṇpattu āṟu]
‫73
[تہتّر]‬
[எழுபத்து மூன்று]
[Eḻupattu mūṉṟu]